GPB DATAGRO Beacon: average value of the arroba do boi gordo closes this Monday (25th) at R$ 262.68