GPB DATAGRO beacon: average value of the arroba do boi gordo closes this Tuesday (21) at R$ 302.52